HOLIDAYS‎ > ‎

Rosh HaShanah || רֹאשׁ הַשָּׁנָה (Jewish New Year)

רֹאשׁ הַשָּׁנָה is the Jewish New Year festival.